صفحه اصلی > کمیته علمی > تیم مرور پیامد 

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی 

 سمت 

 

وضعیت

1

 

دکتر معصومه ‌خيرانديش

 

مسئول تیم مرور پیامد

CV

2

دکتر امید اسماعیلی

عضو تیم مرور پیامد

CV

3

دکتر سودابه بهروج

عضو تیم مرور پیامد

متخصص بیماری های قلب و عروق

4

معصومه رزم پور

عضو تیم مرور پیامد

متخصص داخلی

5


کیمیا صدیقی


عضو تیم مرور پیامد


متخصص داخلی

6


آرش رحیمی


عضو تیم مرور پیامد


متخصص داخلی