معصومه سال افزون

کارشناس مدیریت

 

 

نیلوفر بحری

کارشناس حسابداری

 

 

سارا رهسپار

کارشناس فیزیولوژی

 

 

نجمه شرفه

کارشناس زمین شناسی