صفحه اصلی > کادر اجرای کهورت بندرکنگ > مسئول مرکز و ناظر فیلد 

مهدی شاهمرادی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی