صفحه اصلی > کمیته علمی > تیم مرور پیامد 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت

1

دکتر معصومه ‌خيرانديش

مسئول تیم مرور پیامد

CV

2

دکتر ساناز سليماني

عضو تیم مرور پیامد

CV

3

دکتر سودابه بهروج

عضو تیم مرور پیامد

متخصص بیماری های قلب و عروق

4

دکتر امید اسماعیلی

عضو تیم مرور پیامد

CV